Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Voices of Wales on Consumer Issues/ Lleisiau Cymru ar Faterion defnyddwyr

5 September 2019

A summary [ 1.3 mb] of consumer clients and issues 2018-19.

Last year here in Wales, Citizens Advice helped over 92,000 people to resolve over 459,000 problems. This gives us a unique insight into people's needs and concerns.

As a consumer advocate, Citizens Advice is an independent voice for people in essential markets - people who otherwise struggle to be heard.This includes energy and postal markets and we are also one of a small number of organisations that can raise a super complaint.  We play a unique role in advice – helping millions of people find a way forward each year.

Our Consumer Service gives advice on all consumer issues, with specialist advice on energy and post issues. The Extra Help Unit (EHU) is a specialist support service for vulnerable consumers.

Crynodeb  [ 1.4 mb] o gleientiaid a materion defnyddwyr 2018-19.

Y llynedd, helpodd Cyngor ar Bopeth dros 92,000 o bobl i ddatrys dros 459,000 o broblemau yng Nghymru. Mae hyn yn rhoi cipolwg unigryw i ni ar anghenion a phryderon pobl.

Fel eiriolwr defnyddwyr, mae Cyngor ar Bopeth yn llais annibynnol i bobl mewn marchnadoedd hanfodol - pobl sydd fel arall yn brwydro i gael eu clywed. Mae hyn yn cynnwys y marchnadoedd ynni a phost ac rydym hefyd yn un o nifer fach o sefydliadau sy'n gallu codi uwch-gŵyn.  Rydym yn chwarae rhan unigryw o ran darparu cyngor – gan helpu miliynau o bobl i ddod o hyd i ffordd ymlaen bob blwyddyn. 

Mae ein Gwasanaeth Defnyddwyr yn rhoi cyngor ar yr holl faterion sy'n ymwneud â defnyddwyr, gyda chyngor arbenigol ar faterion ynni a phost. Mae'r Uned Help Ychwanegol (EHU) yn wasanaeth cymorth arbenigol ar gyfer defnyddwyr sy'n agored i niwed.