Skip to navigation Skip to content Skip to footer

The Potential Impact of Coronavirus on Council Tax Arrears / Effaith bosibl Coronafirws ar Ôl-ddyledion Treth Gyngor

9 April 2020

Whilst the outbreak of coronavirus in the UK has recently forced many households into financial hardship, the crisis is also exacerbating existing financial difficulties for people in Wales. At Citizens Advice, we know that people prioritise household bill payments, such as council tax, and where they struggle to keep up with regular bills this often signifies financial hardship.

Read our full report here Google Drive

__________________________

Er bod yr achosion o coronafirws yn y DU wedi gorfodi llawer o aelwydydd i galedi ariannol yn ddiweddar, mae'r argyfwng hefyd yn gwaethygu'r anawsterau ariannol presennol i bobl yng Nghymru. Yn Cyngor ar Bopeth, rydym yn gwybod bod pobl yn blaenoriaethu taliadau biliau cartref, fel treth gyngor, a lle maent yn ei chael yn anodd cadw i fyny â biliau rheolaidd mae hyn yn aml yn arwydd o galedi ariannol.

Ddarllenwch ein crynodeb llawn fan hyn Google Drive