Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Priorities for the Health, Social Care and Sport Committee August 2016

1 August 2016

Response to the National Assembly

We asked that the committee considers the following as part of its work programme:

 • how effective the Information, Assistance and Advice services are at meeting the Information & Advice Quality Framework for Wales (IAQF) requirements and that the information provided is of quality-assured standards;

 • review the number of requests for reassessments under the SSWB Act 2014 and consider the need for an appeals process;

 • investigate the system of paying for care in Wales;

 • review how effective the Welsh Government has been in addressing mental health issues;

 • identify and promote best practice in social care;

 • keep a watching brief on the implementation of the Well-being of Future Generations Act 2015.

Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Awst 2016 [ 76 kb]

Gofynnwn i’r pwyllgor ystyried y canlynol fel rhan o’i raglen waith:

 • pa mor effeithiol yw’r gwasanaethau Gwybodaeth, Cymorth a Chyngor o ran bodloni gofynion Fframwaith Sicrhau Ansawdd Gwybodaeth a Chyngor Cymru (FfSAGCh) a bod y wybodaeth a ddarperir o ansawdd sydd wedi’i sicrhau;

 • adolygu nifer y ceisiadau a geir ar gyfer ailasesu dan Ddeddf GCLl 2014 ac ystyried yr angen am broses apêl;

 • ymchwilio i’r system ar gyfer talu am ofal yng Nghymru;

 • adolygu pa mor effeithiol y bu Llywodraeth Cymru wrth fynd i’r afael â materion iechyd meddwl;

 • nodi a hyrwyddo arferion gorau ym maes gofal cymdeithasol;

 • cadw golwg fanwl ar y gwaith o weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015.