Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Communicating changes in housing law / Rhoi gwybod am newidiadau ym maes cyfraith tai

6 December 2016

Communicating changes in housing law - Full report [ 370 kb] 

Communicating changes in housing law: English

The historic Housing (Wales) Act 2014 introduced mandatory registration and licensing within the Private Rented Sector (PRS) and the Renting Homes (Wales) Act 2016 will introduce the model contract in the coming years. In light of these changes, Citizens Advice Cymru wanted to learn from PRS tenants how best to inform them of changes that affect their homes and tenancies.

We found the predominance of ‘Googling’ for information or specific answers to housing queries combined with an apparent lack of awareness of the growing legal differences between housing in England and Wales poses a problem for communicating changes. We made a number of recommendations to Welsh Government and Rent Smart Wales to help communicate changes more effectively to PRS tenants.

Communicating changes in housing law: Cymraeg 

Yn sgil hen Ddeddf Tai (Cymru) 2014, daeth cofrestru a thrwyddedu yn orfodol yn y Sector Rhentu Preifat (SRhP) a bydd Deddf Rhentu Tai (Cymru) 2016 yn cyflwyno’r cytundeb engreifftiol yn y blynyddoedd nesaf. Yng ngoleuni’r newidiadau hyn, roedd Cyngor ar Bopeth Cymru am ddysgu oddi wrth denantiaid y SRhP pa ffordd fyddai orau ganddynt i gael gwybod am newidiadau a fyddai’n effeithio ar eu tai a’u tenantiaeth.

Gwnaethom ni ffeindio bod o chwilio ar Google am wybodaeth neu atebion penodol i gwestiynau tai ynghyd â’r diffyg ymwybyddiaeth o’r gwahaniaethau cyfreithiol cynyddol rhwng Cymru a Lloegr yn broblem wrth gyfleu gwybodaeth am y newidiadau arfaethedig. Gan fod canlyniadau chwiliad yn dibynnu ar y dull o flaenoriaethu a noddi, mae sicrhau taw atebion perthnasol, diweddar a phenodedig i Gymru sydd ar frig canlyniadau chwiliad yn galw am fuddsoddiad a monitro parhaus. Gwnaethom nifer o argymhellion i Lywodraeth Cymru a Rhent Smart Cymru er mwyn helpu i gyfleu newidiadau yn fwy effeithiol i denantiaid ShRP.