Skip to navigation Skip to content Skip to footer

A Water Strategy for Wales: response to the Welsh Government consultation

17 September 2014
waterstrategycover

Citizens Advice Cymru has responded to the Welsh Government’s consultation on water strategy.  We made a number of key points.

  • Water is an essential and affordability is vital for consumers;
  • Water efficiency measures and advice need to be appropriately targeted to ensure that they meet consumer needs effectively;
  • Water efficiency options should be fully explored before the Welsh government considers introducing universal metering;
  • The Welsh Government’s proposed water poverty review should encompass water debt, social tariffs and consumers who get their water from third parties such as local authorities;
  • Water and sewerage companies should work closely with, and provide funding for, advice services.

Strategaeth Ddŵr i Gymru: ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru

Mae Cyngor ar Bopeth Cymru wedi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar strategaeth ddŵr. Fe wnaethom nifer o bwyntiau allweddol.

  • Mae dŵr yn hanfodol ac mae’n hollbwysig bod defnyddwyr yn gallu ei fforddio;
  • Mae’n rhaid targedu mesurau a chyngor ar arbed dŵr yn briodol i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion defnyddwyr yn effeithiol;
  • Dylid pwyso a mesur opsiynau arbed dŵr yn llawn cyn bod Llywodraeth Cymru’n ystyried cyflwyno mesuryddion i bawb;
  • Dylai adolygiad arfaethedig Llywodraeth Cymru ar dlodi dŵr gynnwys dyledion dŵr, tariffau cymdeithasol a defnyddwyr sy’n cael eu dŵr gan drydydd parti fel awdurdod lleol;
  • Dylai cwmnïau dŵr a charthffosiaeth gydweithio’n agos â gwasanaethau cynghori a darparu cyllid iddynt.

A Water Strategy for Wales: response to the Welsh Government consultation [ 240 kb]
Strategaeth Ddŵr i Gymru: ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru [ 250 kb]