Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Meeting housing costs in Wales

27 Chwefror 2014

Meeting housing costs in Wales

Introduction:

Households across Wales are coming under increasing pressure to manage their finances including maintaining expenditure on essential living costs such as housing. The current economic climate and worries over what the future holds, including concern about job security, on-going changes to welfare benefits, and increases in the general cost of living, is causing difficulties for many.

This paper highlights the findings of a survey jointly commissioned by Citizens Advice Cymru and Shelter Cymru last summer to establish the extent people in Wales are managing to meet housing costs in the current financial climate.

Talu costau tai yng Nghymru

Cyflwyniad:

Mae aelwydydd ym mhob rhan o Gymru yn dod dan bwysau cynyddol i reoli eu trefniadau ariannol, yn cynnwys cynnal gwariant ar gostau byw hanfodol fel tai. Mae’r hinsawdd economaidd bresennol a phryderon ynglŷn â’r dyfodol, yn cynnwys pryder am sicrwydd gwaith, newidiadau sydd ar y gweill i fudd-daliadau lles, a chynnydd yn y costau byw cyffredinol, yn peri anawsterau i lawer o bobl.  

Mae’r papur hwn yn tynnu sylw at ganfyddiadau arolwg a gomisiynwyd ar y cyd gan Cyngor ar Bopeth Cymru a Shelter Cymru yr haf diwethaf i bennu i ba raddau y mae pobl Cymru yn llwyddo i dalu costau tai yn yr hinsawdd ariannol bresennol.