Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Citizens Advice Cymru Manifesto 2021 | Maniffesto Cyngor ar Bopeth 2021

29 Mawrth 2021

Read our manifesto here [ 2.2 mb].

The 2021 Senedd elections come at an unprecedented time in Wales’ history.  The coronavirus pandemic has had a deep and long lasting impact, not just on public health, but on the financial circumstances of Welsh households.  Hundreds of thousands of people have lost their jobs, or seen their hours and incomes reduced.  These changes have driven an increase in demand for advice services across Wales.


The next Welsh Government will face a series of challenges, as Wales seeks to emerge from the pandemic, to navigate the changes brought by Brexit and to deal with the financial fallout of the past twelve months.  We believe that if politicians make the right choices, we can create a fairer, healthier, more connected and more financially resilient nation.

No one else sees so many people with so many different kinds of problems, and that gives us a unique insight into the challenges people are facing in Wales.  Our manifesto proposals are grounded in the evidence we gather from our clients.  That’s why we’re confident that these proposals will make life
better for people in
Wales.

Ddarllenwch ein maniffesto fan hyn [ 2.2 mb].

Daw etholiadau Senedd 2021 ar adeg ddigynsail yn hanes Cymru. Mae pandemig Coronafeirws wedi cael effaith ddofn a hirhoedlog, nid yn unig ar iechyd y cyhoedd, ond ar amgylchiadau ariannol cartrefi Cymru. Mae cannoedd o filoedd o bobl wedi colli eu swyddi, neu wedi gweld eu horiau a'u hincwm yn lleihau. Mae'r newidiadau hyn wedi sbarduno cynnydd yn y galw am wasanaethau cynghori ledled Cymru.


Bydd Llywodraeth nesaf Cymru yn wynebu cyfres o heriau, wrth i Gymru geisio codi o'r pandemig, i lywio'r newidiadau a ddaeth yn sgil Brexit ac i ddelio â chanlyniadau ariannol y deuddeg mis diwethaf. Credwn, os bydd gwleidyddion yn gwneud y dewisiadau cywir, y gallwn greu cenedl decach, iachach, mwy cysylltiedig ag a chadernid ariannol cryf.

Nid oes unrhyw un arall yn gweld cymaint o bobl â chymaint o wahanol fathau o broblemau, ac mae hynny'n rhoi golwg unigryw inni o'r heriau y mae pobl yn eu hwynebu yng Nghymru. Mae ein cynigion maniffesto wedi'u seilio ar y dystiolaeth a gasglwn gan ein cleientiaid. Dyna pam rydyn ni'n hyderus y bydd y cynigion hyn yn gwneud bywyd yn well i bobl yng Nghymru.