Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Coronafirws - mynd allan a chyfarfod â phobl

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Mae fel arfer yn erbyn y gyfraith i cwrdd y tu mewn i gartref rhywun gyda mwy na 6 o bobl, oni bai eich bod yn byw gyda nhw neu eu bod yn rhan o'ch ‘cartref estynedig’

Gallwch chi gwrdd ag unrhyw nifer o bobl:

 • yn yr awyr agored

 • yn eich gweithle

 • mewn digwyddiad wedi'i drefnu

 • mewn bwyty neu fusnes arall - ond efallai bod ganddyn nhw eu rheolau eu hunain ar faint y grŵp

 • mewn man addoli

 • mewn llys

Mae'r llywodraeth yn argymell eich bod yn cadw o leiaf 2 fetr i ffwrdd oddi wrth bobl nad ydynt yn aelodau o'ch cartref. Os oes gennych blant o dan 11 oed, nid oes angen iddynt gadw 2 fetr i ffwrdd oddi wrth bobl eraill.

Dylech ddarllen y canllawiau diweddaraf ar yr hyn y gallwch ac na allwch ei wneud ar wefan llywodraeth Cymru.

Gwiriwch beth sy'n digwydd os byddwch chi'n torri'r rheolau

Gall yr heddlu ddweud wrthych am fynd adref neu roi dirwy o £60 i chi. Bydd y ddirwy yn codi os byddwch chi'n torri'r rheolau eto.

Gwiriwch a oes eithriad i'r rheolau ynghylch cwrdd â phobl

Mewn rhai sefyllfaoedd, gallwch gwrdd y tu fewn mewn grŵp o fwy na 6 o bobl o wahanol aelwydydd. Gallwch wneud hyn os ydych chi'n:

 • addysgu neu ofalu am blant

 • cael neu roi cymorth meddygol - er enghraifft os ydych chi'n gofalu am rywun nad ydynt yn byw gyda chi

 • helpu rhywun mewn argyfwng

Gallwch wirio a ydych chi mewn sefyllfa lle nad yw'r rheolau ynghylch cwrdd â phobl yn berthnasol ar wefan llywodraeth Cymru.

Mynd i briodas neu angladd

Gallwch fynd i briodas, cofrestru partneriaeth sifil neu angladd ar yr amod eich bod wedi cael gwahoddiad.

Gallwch chi gael priodas neu dderbynfa dan do gyda hyd at 1,000 o bobl os yw pawb yn eistedd, neu 200 o bobl os ydyn nhw'n sefyll.

Gallwch hefyd gael derbyniad neu wylnos y tu fewn gyda hyd at 30 o bobl.

Ymuno ag aelwyd estynedig

Gall eich cartref ffurfio ‘cartref estynedig’ gydag hyd at 3 aelwyd arall.

Gallwch:

 • cwrdd yn y gartref mewn grŵp o fwy na 6

 • aros yng nghartrefi ei gilydd

 • cael cyswllt corfforol.

Gallwch fod mewn hyd at 3 chartref estynedig gwahanol ar yr un pryd. Gallwch newid i aelwyd estynedig wahanol os nad ydych wedi bod mewn cysylltiad â'ch hen un am 10 diwrnod.

Os oes gennych 'swigen gefnogol' gydag aelwyd arall, gallwch barhau i'w gweld a hefyd fod yn rhan o hyd at 3 chartref estynedig.

Gallwch wirio beth yw'r rheolau ar wefan llywodraeth Cymru.

Os ydych chi wedi gwahanu oddi wrth riant arall eich plant

Gall eich plant fod yn rhan o aelwyd  y ddau rhiant os ydynt:

 • o dan 18 oed

 • gweld chi a'r rhiant arall

Gallwch ddarllen canllawiau diweddaraf y llywodraeth ar yr hyn y gallwch ac na allwch ei wneud ar GOV.UK.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.