Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Coronafirws - cyfarfod â phobl

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Rydych chi'n cael cyfarfod mewn grŵp o hyd at 30 o bobl yn yr awyr agored. Fel rheol ni allwch gwrdd â phobl o gartref arall y tu mewn.

Os byddwch chi'n cwrdd â phobl pan nad ydych chi'n cael gwneud hynny, gallai'r heddlu ddweud wrthych chi am fynd adref neu roi dirwy i chi. Os oes gennych blant o dan 18 oed, rydych chi'n gyfrifol am sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau.

Mae'r llywodraeth yn argymell eich bod yn cadw o leiaf 2 fetr i ffwrdd oddi wrth bobl nad ydyn nhw'n aelodau o'ch cartref. Os oes gennych blant o dan 11 oed, nid oes angen iddynt gadw 2 fetr i ffwrdd oddi wrth bobl eraill.

Dylech ddarllen y canllawiau diweddaraf ar yr hyn y gallwch ac na allwch ei wneud ar wefan Llywodraeth Cymru. 

Gwiriwch a allwch chi gwrdd mewn grŵp mwy yn yr awyr agored

Gallwch chi gwrdd mewn grŵp o fwy na 30 o bobl yn yr awyr agored os yw'r cyfarfod:

 • ar gyfer gwaith neu wirfoddoli

 • ar gyfer addysg neu hyfforddiant

 • ar gyfer gofal plant

 • i osgoi niwed neu helpu rhywun mewn argyfwng

 • yn yr awyr agored ac wedi'i drefnu gan fusnes, elusen, clwb neu gorff gwleidyddol neu gyhoeddus
 • i wneud rhywbeth mae'r gyfraith yn dweud bod yn rhaid i chi - er enghraifft dyletswydd rheithgor

Gwiriwch a allwch gwrdd tu mewn

Gallwch chi gwrdd â phobl y tu mewn os ydych chi mewn grŵp o 6 neu lai ac maen nhw'n rhan o'ch ‘cartref estynedig’. Nid yw plant yn cael eu cynnwys yn y terfyn 6 pherson. Mewn rhai sefyllfaoedd gallwch gwrdd mewn grwpiau mwy gyda phobl nad ydynt yn byw yn eich cartref estynedig. Mae'r sefyllfaoedd hyn yn cynnwys:

 • gweithio neu wirfoddoli
 • addysgu neu ofalu am blant
 • mynd i briodas, seremoni partneriaeth sifil neu angladd rydych wedi'ch gwahodd iddo. Gallwch gwrdd mewn grŵp o hyd at 30 o bobl.

 • helpu rhywun mewn argyfwng

 • helpu eraill i ofalu am berson bregus

 • mynd i wrandawiad llys neu dribiwnlys - ond gwiriwch fod eich gwrandawiad yn dal i ddigwydd yn bersonol

Gwneud cartref estynedig

Gallwch ymuno ag hyd at 3 cartref arall, os yw pob oedolyn yn cytuno - gelwir hyn yn ‘cartref estynedig’.

Gallwch drin pobl yn eich cartref estynedig fel rhan o'ch cartref eich hun. Mae hyn yn golygu eich bod chi:

 • gallwch gwrdd â'ch gilydd mewn grwpiau o 6 neu lai - nid yw plant yn cael eu cynnwys yn y terfyn 6 pherson. 
 • gallwch cwrdd â'ch gilydd yn yr awyr agored - gallwch chi gwrdd mewn grŵp o hyd at 30 o bobl
 • nid oes angen aros 2 fetr i ffwrdd oddi wrthynt

Dim ond mewn 1 cartref estynedig y gallwch chi fod ac ni allwch newid yr aelwydydd rydych chi'n ymuno â hi.

Os ydych chi'n byw gyda phlant o dan 18 oed, maen nhw hefyd yn rhan o'ch cartref estynedig.

Os ydych chi wedi'ch gwahanu oddi wrth riant arall eich plant a bod eich plant yn gweld y ddau ohonoch chi, gallant fod yn rhan o 2 aelwyd estynedig wahanol.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.