Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

ESA: Rhoi gwybod i’r DWP am newidiadau

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Os yw’ch amgylchiadau yn newid, mae angen i chi ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau gan y gallai effeithio ar eich ESA.

Mae angen i chi drafod hyn os ydych chi yn y grŵp cymorth neu yn y grŵp gweithgarwch sy’n gysylltiedig â gwaith.

Mae angen i’r Adran Gwaith a Phensiynau wybod am newidiadau o ran eich cyflwr, er enghraifft os yw’n:

 • gwella
 • gwaethygu
 • newidiadau i gyflwr arall

Bydd angen iddynt gael gwybod hefyd am unrhyw newidiadau i’ch trefniadau byw. Er enghraifft, os ydych chi:

 • yn symud tŷ
 • yn mynd i, neu’n gadael ysbyty neu garchar neu gystodaeth gyfreithiol
 • yn mynd dramor neu ar fin mynd dramor

Os ydych chi’n derbyn ESA sy’n gysylltiedig ag incwm, mae angen i chi ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau os ydych chi’n:

 • dechrau byw gyda rhywun arall
 • bod rhywun arall yn dod i fyw i’ch tŷ
 • priodi neu ysgaru
 • creu partneriaeth sifil neu os oes un yn chwalu

Mae’n rhaid i chi ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau hefyd am unrhyw arian sy’n dod i mewn neu’n gadael eich aelwyd. Mae hyn yn cynnwys e.e. os yw’ch partner yn dechrau neu’n rhoi’r gorau i gael budd-dal, lwfans neu incwm pensiwn. Neu os ydych chi neu’ch partner yn dechrau gwaith.

Mae llawer o bethau a allai effeithio ar eich ESA a dim ond rhai enghreifftiau sydd yma.

Os nad ydych chi’n siŵr a oes angen i’r Adran Gwaith a Phensiynau wybod rhywbeth, mae’n syniad da dweud wrthynt beth bynnag.

Sut mae cysylltu â’r Adran Gwaith a Phensiynau am newidiadau

Ffoniwch y Ganolfan Cyngor ar Bopeth i ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau am unrhyw newidiadau.

Wrth gysylltu, byddant yn gofyn i chi am:

 • eich enw llawn
 • eich dyddiad geni
 • eich rhif Yswiriant Gwladol

Y Ganolfan Byd Gwaith
Ffôn: 0800 169 0310
Ffôn Testun: 0800 169 0314
Ffôn Cymraeg: 0800 328 1744
Mae galwadau i’r rhifau hyn am ddim.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.