Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Symud i Gredyd Cynhwysol o fudd-daliadau eraill

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Mae Credyd Cynhwysol wedi dechrau disodli rhai budd-daliadau. Os ydych chi’n derbyn un o’r budd-daliadau hynny, bydd rhaid i chi symud i Gredyd Cynhwysol erbyn 2023.

Mae Credyd Cynhwysol yn disodli:

 • Budd-dal Tai
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm (ESA)
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Credydau Treth Plant
 • Credydau Treth Gwaith (WTC)
 • Cymhorthdal Incwm

Os ydych chi’n hawlio unrhyw un o’r budd-daliadau hyn, gallwch chi barhau i’w derbyn nhw am y tro – oni bai bod eich amgylchiadau wedi newid. Er enghraifft, efallai y bydd angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol os ydych chi wedi gwahanu oddi wrth eich partner neu symud i ardal cyngor arall.

Os nad yw eich amgylchiadau wedi newid, fel arfer ni fydd angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol hyd nes y bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau wedi anfon llythyr atoch chi.

Gallwch chi ddewis symud i Gredyd Cynhwysol unrhyw bryd os byddwch chi’n dymuno gwneud hynny. Os ydych chi’n hawlio Credyd Cynhwysol, ni fyddwch chi’n gallu dychwelyd i’r budd-daliadau y mae’n eu disodli. Dysgwch fwy am Gredyd Cynhwysol.

Ni allwch chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol os ydych chi’n cael neu wedi cael y premiwm anabledd difrifol.

Os ydych chi wedi bod yn cael premiwm anabledd difrifol, gallwch wneud cais am y budd-dal y mae Credyd Cynhwysol yn eu disodli - gwiriwch pa fudd-dal y mae Credyd Cynhwysol yn eu disodli.

Os dylech fod wedi bod yn cael premiwm anabledd difrifol ond nad yw wedi'i gynnwys yn eich budd-daliadau, cysylltwch â'ch Cyngor ar Bopeth lleol.

Gwiriwch a ydych chi wedi bod yn cael premiwm anabledd difrifol

Efallai y cewch Bremiwm Anabledd Difrifol gyda:

 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm
 • Cymorth Incwm
 • Budd-dal Tai

Gwiriwch eich llythyr dyfarniad budd-dal i weld a ydych chi'n cael premiwm anabledd difrifol - fel arfer mae'n dweud eich bod chi'n ei gael “oherwydd eich bod chi ac anabledd difrifol”.

Ni allwch hawlio Credyd Cynhwysol os ydych chi'n cael budd-dal gyda phremiwm anabledd difrifol.

Ni allwch hefyd hawlio Credyd Cynhwysol os gwnaethoch roi'r gorau i gael budd-dal gyda phremiwm anabledd difrifol yn ystod y mis diwethaf a gallwch gael premiwm anabledd difrifol o hyd. Gwiriwch a allwch gael premiwm anabledd difrifol ar GOV.UK.

Cysylltwch â'ch Cyngor ar Bopeth lleol os ydych chi'n cael budd-dal anabledd o wlad yn yr UE, Norwy, y Swistir, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein.

Gwiriwch a yw newid yn golygu bod angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol

Os bydd eich sefyllfa gwaith, cartref neu deuluol yn newid, efallai y bydd angen i chi symud i Gredyd Cynhwysol. Nid yw pob newid i amgylchiadau yn golygu bod angen i chi newid eich budd-daliadau.

Dylech chi adrodd newid i’ch amgylchiadau cyn gynted ag y gallwch chi – hyd yn oed os byddwch chi’n aros ar eich hen fudd-daliadau. Efallai y byddwch chi’n derbyn gormod neu ddim digon o arian os byddwch chi’n ei adrodd yn ddiweddarach.

Os na fyddwch chi’n adrodd newid a’ch bod chi’n derbyn gormod o arian, bydd angen i chi ad-dalu’r arian ac efallai y bydd rhaid i chi dalu rhywfaint o arian ychwanegol fel cosb.

Os ydych chi’n derbyn Credydau Treth Gwaith neu Gredydau Treth Plant, bydd angen i chi ddweud wrth Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi am unrhyw newid ar GOV.UK.

Ar gyfer budd-daliadau eraill, gallwch chi ddysgu sut i roi gwybod bod eich amgylchiadau wedi newid ar GOV.UK

Os ydych chi angen help i asesu a oes angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol, gallwch chi siarad â chynghorydd.

Hawlio budd-daliadau eraill

Os byddwch chi’n ceisio hawlio Credyd Cynhwysol wrth ddisgwyl penderfyniad, ni fyddwch chi’n gallu dychwelyd i ESA – hyd yn oed os bydd eich apêl yn llwyddiannus.

Dim ond y gyfradd sylfaenol o ESA y byddwch chi’n ei derbyn wrth herio – mae hyn yn golygu na fyddwch chi’n cael unrhyw arian ychwanegol am fod yn y Grŵp Gweithgarwch Cysylltiedig â Gwaith neu’r Grŵp Cymorth.

Dysgwch beth i’w wneud wrth herio penderfyniad ESA.

Os ydych chi wedi gwahanu oddi wrth eich partner

Os ydych chi mewn hawliad ar y cyd am Gredydau Treth Gwaith neu Gredydau Treth Plant, bydd angen i chi wneud hawliad newydd am Gredyd Cynhwysol fel person sengl.

Os ydych chi mewn hawliad ar y cyd am fudd-dal arall

Bydd angen i chi wirio a yw’r budd-daliadau yn eich enw chi yn gyntaf. Byddan nhw yn eich enw chi os yw’r llythyrau budd-daliadau wedi’u cyfeirio atoch chi.

Os nad ydych chi’n siŵr, gallwch chi wirio gyda’r sefydliad sy’n talu eich budd-daliadau. Eich cyngor lleol fydd hwn os ydych chi’n cael Budd-dal Tai a’r Adran Gwaith a Phensiynau ar gyfer budd-daliadau eraill.

Gallwch chi aros ar eich hen fudd-daliadau os ydyn nhw yn eich enw chi:

 • a’ch bod chi wedi symud allan ond yn dal i fyw yn yr un ardal cyngor 
 • a bod eich cynbartner wedi symud allan

Os ydych chi wedi symud cartref neu os yw eich partner wedi symud i mewn

Os ydych chi’n hawlio Budd-dal Tai a’ch bod chi wedi symud i ardal cyngor arall, bydd rhaid i chi hawlio Credyd Cynhwysol. Os nad ydych chi’n siŵr, gallwch chi ddod o hyd i’ch cyngor lleol ar GOV.UK.

Os ydych chi wedi symud i gartref arall yn yr un ardal cyngor, gallwch chi aros ar eich budd-daliadau presennol os oeddech chi’n hawlio Budd-dal Tai ac os oedd yr hawliad yn eich enw chi.

Efallai na fydd yn eich enw chi os oeddech chi’n hawlio Budd-dal Tai gyda chynbartner. Gwiriwch a yw’r llythyr budd-daliadau wedi’i gyfeirio atoch chi - mae hynny’n golygu bod yr hawliad yn eich enw chi. Gallwch chi hefyd ffonio eich cyngor lleol i wirio - dewch o hyd ich cyngor lleol ar GOV.UK.

Os byddwch chi a’ch partner yn symud i mewn gyda’ch gilydd

Bydd angen i chi wneud hawliad ar y cyd newydd am Gredyd Cynhwysol os byddwch chi’n dechrau byw gyda’ch partner a bod un ohonoch chi’n hawlio Credyd Cynhwysol yn barod. Dysgwch sut i hawlio Credyd Cynhwysol.

Byddwch chi’n gallu aros ar eich budd-daliadau presennol os bydd pob un o’r canlynol yn berthnasol:

 • nid yw eich partner yn cael Credyd Cynhwysol yn barod ac nid oes ganddo unrhyw incwm
 • nid ydych chi na’ch partner yn cael Credydau Treth Plant na Chredydau Treth Gwaith 
 • nid ydych chi na’ch partner yn cael Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm ac nid oes gennych chi unrhyw blant

Os oes gennych chi blant

Bydd angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol os byddwch chi’n cael eich plentyn cyntaf – oni bai eich bod chi’n hawlio Credydau Treth Gwaith yn barod. Os ydych chi’n derbyn Credydau Treth Gwaith a’ch bod chi’n cael eich plentyn cyntaf, gallwch chi hawlio Credydau Treth Plant yn lle.

Os ydych chi’n derbyn Credydau Treth Plant yn barod a’ch bod chi’n cael plentyn arall, gallwch chi aros ar eich budd-daliadau.

Os ydych chi’n derbyn Cymhorthdal Incwm, fel arfer bydd angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol os yw pob un o’r canlynol yn berthnasol:

 • rydych chi’n rhiant sengl
 • mae eich plentyn ieuengaf wedi cael ei ben-blwydd yn 5 oed 
 • nid ydych chi’n gofalu’n llawn amser am rywun sy’n sâl neu’n anabl 

Dysgwch sut i hawlio Credyd Cynhwysol.

Os yw eich sefyllfa waith wedi newid

Bydd yr hyn y mae angen i chi ei wneud yn dibynnu ar y budd-daliadau rydych chi’n eu hawlio a sut mae eich sefyllfa waith wedi newid.

Os ydych chi’n derbyn Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm

Bydd angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol os nad ydych chi’n hawlio Credydau Treth Plant a’ch bod chi’n dechrau:

 • gwneud o leiaf 16 awr yr wythnos o waith nad yw’n ‘waith a ganiateir’
 • ennill mwy na £131.50 o waith nad yw’n 'waith a ganiateir'

Gwiriwch beth sy’n cyfrif fel ‘gwaith a ganiateir’.

Os ydych chi’n hawlio Credydau Treth Plant, gallwch chi aros ar y rhan fwyaf o’ch budd-daliadau presennol a hawlio Credydau Treth Gwaith. Ni fyddwch chi’n parhau i gael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm.

Y peth gorau i’w wneud yw gwirio faint y byddech chi’n ei gael ar Gredyd Cynhwysol – efallai y byddech chi’n cael mwy o arian arno.

Os ydych chi’n derbyn Credydau Treth Gwaith (WTC)

Bydd rhaid i chi hawlio Credyd Cynhwysol os na allwch chi weithio mwyach neu os byddwch chi’n colli eich swydd.

Os yw eich oriau wedi cynyddu, gallwch chi aros ar eich budd-daliadau presennol.

Os yw eich oriau wedi gostwng, bydd angen i chi weithio nifer benodol o oriau i aros ar eich budd-daliadau presennol. Mae nifer yr oriau yn dibynnu ar eich sefyllfa – mae yr un fath â Chredydau Treth Gwaith. Gwiriwch faint o oriau mae angen i chi weithio ar Gredydau Treth Gwaith.

Os yw eich oriau wedi gostwng o dan y niferoedd hyn, efallai y bydd angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol i gynyddu eich incwm. 

Dylech chi wirio faint y byddech chi’n ei gael ar Gredyd Cynhwysol gan ddefnyddio’r teclyn cyfrifo entitledto. I gael ateb cywir, bydd angen i chi wybod manylion am eich:

 • incwm – gan gynnwys unrhyw fudd-daliadau, cyflog neu enillion eraill
 • rhent a threuliau byw
 • cynilion a buddsoddiadau

Os nad ydych chi’n derbyn Credydau Treth Gwaith

Os ydych chi’n gweithio llai nag 16 awr, gallwch chi aros ar eich budd-daliadau presennol.

Os ydych chi neu eich partner wedi cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth 

Os yw’r ddau ohonoch chi wedi cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth, y peth gorau i chi ei wneud fel arfer yw hawlio Credyd Pensiwn. Gallwch chi wirio beth yw eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar GOV.UK.

Os mai dim ond un ohonoch chi sydd dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth, fel arfer ni allwch chi wneud hawliad newydd am Gredyd Pensiwn. Fel arfer, bydd angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol.

Os ydych chi’n cael Credyd Pensiwn yn barod, byddwch chi’n parhau i’w gael oni bai bod eich amgylchiadau yn newid.

Gallwch chi wneud hawliad newydd am Gredyd Pensiwn os yw’r ddau faen prawf canlynol yn berthnasol:

 • cyrhaeddoch chi oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn 15 Mai 2019
 • rydych chi wedi bod yn hawlio Budd-dal Tai ers cyn 15 Mai 2019

Os oeddech chi’n hawlio budd-dal gyda phremiwm anabledd difrifol (SDP) pan gyrhaeddoch chi oedran Pensiwn y Wladwriaeth 

Dylech chi barhau i gael y budd-dal gyda’r SDP yn lle Credyd Cynhwysol.

Gwiriwch eich llythyr dyfarnu i weld a ydych chi’n cael SDP. Efallai y byddwch chi’n cael SDP gyda:

 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Budd-dal Tai

Gwiriwch faint y byddwch chi’n ei gael ar Gredyd Cynhwysol

Os gallwch chi ddewis rhwng aros ar eich hen fudd-daliadau a hawlio Credyd Cynhwysol, y peth gorau i’w wneud yw gwirio faint y byddech chi’n ei gael ar Gredyd Cynhwysol gan ddefnyddio’r teclyn cyfrifo entitledto. I gael ateb cywir, bydd angen i chi wybod manylion am eich:

 • incwm – gan gynnwys unrhyw fudd-daliadau, cyflog neu enillion eraill
 • rhent a threuliau byw
 • cynilion a buddsoddiadau

Hawlio Credyd Cynhwysol

Os ydych chi’n hawlio Credyd Cynhwysol, fel arfer byddwch chi’n cael un taliad misol a bydd rhaid i chi reoli eich hawliad ar-lein fel arfer. Darllenwch fwy am Gredyd Cynhwysol.

Byddwch chi’n parhau i gael Budd-dal Tai am bythefnos ar ôl i chi wneud cais. Byddwch chi’n rhoi’r gorau i dderbyn y budd-daliadau eraill a ddisodlwyd ar unwaith. Gallwch chi ddysgu mwy am symud o Fudd-dal Tai i Gredyd Cynhwysol ar GOV.UK.

Bydd hi’n cymryd 5 wythnos i chi gael eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf – ond gallai gymryd mwy fyth o amser. Os ydych chi angen arian nawr, gallwch chi ofyn am ragdaliad Credyd Cynhwysol. Byddai angen i chi ad-dalu hwn.

Os ydych chi angen help i symud i Gredyd Cynhwysol, gallwch chi siarad â chynghorydd. Gall eich helpu chi i asesu pa fudd-dal sydd orau i chi.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.